Przejdź do treści

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Międzyrzecu Podlaskim

godlo_polski_svg
Herb_Miasta_jpg
herb
herb-1

Zespół Placówek
Oświatowych nr 1

w Międzyrzecu Podlaskim

Informacje i wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminu ósmoklasisty

Harmonogram egzaminu i czas trwania egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów:

 1. Język polski – 16 czerwca (wtorek) – godz. 900 czas trwania 120 minut (przedłużenie czasu do 180 minut)
 2. Matematyka – 17 czerwca (środa) – godz. 900 czas trwania 100 minut (przedłużenie czasu do 150 minut)
 3. Język angielski – 18 czerwca (czwartek) – godz. 900 czas trwania 90 minut (przedłużenie czasu do 135 minut)

Termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty:  7 – 9 lipca 2020 r.

 

OGÓLNE ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

ZDAJĄCY ORAZ INNE OSOBY BIORĄCE UDZIAŁ W ORGANIZOWANIU I PRZEPROWADZANIU EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający/nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa
  w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np: w poruszaniu się.
 4. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:
  1. zdający,
  2. osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący
   ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni,
  3. inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.,
  4. pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.
 5. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów
  (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.
 6. W szkole, w dniach w których jest przeprowadzany egzamin nie są prowadzone zajęcia edukacyjne dla innych uczniów.
 7. Zdający nie może wnosić na teren szkoły i do sali egzaminacyjnej zbędnych rzeczy, w tym książek, torebek, telefonów komórkowych i innych urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek.
 8. Na egzaminie każdy zdający posiada ważną legitymację szkolną.
 9. Na egzaminie, każdy zdający  korzysta z własnych przyborów piśmienniczych (długopis z czarnym tuszem – sztuk 2), linijka – matematyka.
 10. Szkoła nie zapewnia rezerwowych przyborów piśmienniczych dla zdających.
 11. Zdający nie mogąpożyczać przyborów od innych zdających.
 12. Szkoła nie zapewnia wody pitnej.
 13. Na egzamin można przynieść własną małą butelkę z wodą.
 14. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby zdający przypadkowo nie zalał
  materiałów egzaminacyjnych.
 15. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.

 

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA OSOBISTEGO

 1. Czekając na wejście do szkoły (ok. godz. 830) albo sali egzaminacyjnej (ok. godz. 840), zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 2. Każdy wchodząc do szkoły i do sali egzaminacyjnej, ma obowiązek dezynfekować ręce płynem do dezynfekcji który jest umieszczony przy wejściu do szkoły i sali egzaminacyjnej.
 3. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno lub wielorazową, materiałem, przyłbicą
  – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).
 4. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.
 5. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej1,5-metrowego odstępu).
 6. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej.
 7. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
 • wychodzi do toalety
 • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy powinni mieć zakryte usta i nos podczas poruszania się po sali. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.
 2. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc
  (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
 3. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać
  z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.
 4. Członkowie zespołu nadzorującego oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomocą maseczki, powinni – kiedy jest to konieczne – używać przyłbicy, która nie utrudnia oddychania.
 5. Przed rozpoczęciem egzaminu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje zdających o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
 • zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi,
 • obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego,
 • nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym,
 • niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką,
 • konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.
 1. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. W tym celu dyrektor szkoły może:
 • wpuszczać zdających na teren szkoły różnymi wejściami np. według podziału na sale egzaminacyjne ( parter – wejście od ul. Warszawskiej, II – piętro – wejścia od strony boiska),
 • wypuszczać zdających z sal po egzaminie według ściśle określonej procedury – np. sala po sali, oddział po oddziale, upewniając się, że zdający nie gromadzą się pod szkołą, aby omówić egzamin,
 • poinstruować zdających, aby wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

 

PRZEBIEG EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z DANEGO PRZEDMIOTU

 O godzinie 840 uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej (według listy zdających w danej sali) pojedynczo.

 1. Każdy zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer został dla niego wylosowany przez przewodniczącego zespołu nadzorującego , a członek zespołu nadzorującego odnotowuje wylosowany numer w wykazie zdających w danej sali egzaminacyjnej.
 2. Przewodniczący zespołu nadzorującego odbiera materiały egzaminacyjne od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego wraz z przedstawicielem zdających i przenosi je do sali egzaminacyjnej.
 3. W czasie trwania egzaminu uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej.
 4. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.
 5. W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę poprzez podniesienie ręki. Po uzyskaniu pozwolenia na wyjście zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w danej sali. Wychodząc z sali egzaminacyjnej oraz poza sala egzaminacyjna zdający zakrywa usta i nos.
 6. Członkowie  zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego.
 7. W czasie trwania egzaminu uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.

PRZEPROWADZENIE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z DANEGO PRZEDMIOTU

 1. Po zajęciu wylosowanych miejsc przez zdających i rozdaniu naklejek przygotowanych przez OKE przewodniczący zespołu nadzorującego informuje ich:
  • o zasadach zachowania się podczas egzaminu ,w tym zasadach dotyczących zachowania bezpieczeństwa sanitarnego
  • o dodatkowych 5 minutach przeznaczonych na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi po zakończeniu czasu przewidzianego na rozwiązanie zadań (dotyczy zdających mających obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi)
  • o zasadach oddawania arkuszy egzaminacyjnych po zakończeniu pracy.
 2. O godzinie 900 członkowie zespołu nadzorującego rozdają zdającym arkusze egzaminacyjne oraz naklejki przygotowane przez OKE . Członkowie zespołu nadzorującego rozdający w/w. musza mieć zakryte usta i nos oraz musza mieć założone rękawiczki.
 3. Po rozdaniu arkuszy przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje zdających o obowiązku zapoznania się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego ,a następnie poleca zdającym:
 4. sprawdzenie kompletności arkusza tj. czy arkusz egzaminacyjny zawiera (a) zeszyt zadań egzaminacyjnych oraz (b) kartę odpowiedzi
 5. sprawdzenie, czy zeszyt zadań egzaminacyjnych zawiera wszystkie ponumerowane strony
 6. sprawdzenie poprawności numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE.
 7. Uczeń ma obowiązek zgłosić przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w arkuszu egzaminacyjnym.
 8. Przed rozpoczęciem egzaminu z każdego przedmiotu, w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego (strona tytułowa, karta odpowiedzi, a w przypadku arkusza z matematyki również na karcie rozwiązań zadań egzaminacyjnych) uczeń zamieszcza kod ucznia i PESEL oraz naklejki przygotowane przez OKE. Uczeń nie podpisuje arkusza egzaminacyjnego.
 9. Po czynnościach organizacyjnych, w tym sprawdzeniu poprawności kodowania, przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy faktyczny czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem egzaminacyjnym.
 10. W przypadku egzaminu z języka obcego bezpośrednio po zapisaniu godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminu następuje odtworzenie płyty CD, na której oprócz tekstów w języku obcym nagrane są instrukcje w języku polskim dotyczące rozwiązywania zadań, przerwy na zapoznanie się z treścią zadań oraz przerwy przeznaczone na  rozwiązanie poszczególnych zadań.
 11. Członkowie zespołu nadzorującego oraz obserwatorzy regularnie stojąc obserwują zdających przy zachowaniu niezbędnego odstępu .
 12. Jeżeli uczeń ukończył prace przed wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi nadzorującemu przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika. Przewodniczący zespołu nadzorującego sprawdza czy uczeń zaznaczył odpowiedzi na karcie odpowiedzi. W przypadku braku zaznaczeń poleca zdającemu wykonanie tej czynności.
 13. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem.
 14. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
 15. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi nie zakłócając pracy pozostałym piszącym.
 16. Na 10 min. Przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdający o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi. Obowiązek ten nie dotyczy uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
 17. Przewodniczący zespołu nadzorującego po upływie czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym:
 18. informuje zdających o zakończeniu pracy
 19. wyznacza dodatkowe 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez uczniów odpowiedzi na karcie odpowiedzi (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie),
 20. poleca członkom zespołu nadzorującego kontrolę czynności wykonywanych przez uczniów
 21. po upływie dodatkowego czasu poleca zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na brzeg stolika.
 22. Po zakończeniu egzaminu z danego przedmiotu członkowie zespołu nadzorującego – w obecności zdających – zbierają od uczniów zeszyty zadań egzaminacyjnych oraz karty odpowiedzi i sprawdzają kompletność materiałów.
 23. Przewodniczący zespołu nadzorującego zezwala zdającym na opuszczenie sali z wyjątkiem ucznia, który ma być obecny przy pakowaniu materiałów egzaminacyjnych.
 24. Wykonując w/w. czynności członkowie zespołu nadzorującego maja zakryte usta i nos a na dłoniach rękawiczki. Uczniowie podczas tych czynności maja zakryte usta i nos.
 25. Uczeń obserwuje proces pakowania materiałów w bezpiecznej odległości.

Unieważnienie egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego następuje w przypadku:

 • stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia,
 • wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie o przyborach,
 • zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym,
 • uczeń, któremu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego unieważnił egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu przystępuje ponownie do egzaminu
  z tego przedmiotu w dodatkowym terminie

Możliwość wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej

 1. Uczeń lub jego rodzice maja prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora OKE Kraków w terminie 6 miesięcy od dnia wydania zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 2. Wnioski o wgląd są przyjmowane i rozpatrywane od 31.07.2020r.

31 lipca 2020 r. wydanie zdającym zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty